ENERJİ KİMLİK BELGESİ

EKB SORGULAMA
1 Kasım 2017 tarihi itibarı ile BepTR 2. Versiyon uygulaması kullanılarak Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecektir.
1 Kasım 2017 tarihinden itibaren BepTR 1. Versiyon uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
Yetkilerini kötüye kullanan veya gerçeğe aykırı belge düzenleyen enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların tespit edilebilmesi için denetimler başlamıştır. Firmalara savunma vermeleri için resmi yazılar gönderilmektedir.

Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir. Binanın enerji performans sınıfını ve sera gazı emisyon değerini ölçer. Enerji performansını etkileyen kısımlar ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma gibi kısımlardır. Binanızın enerji siınıfını bildiğimiz takdirde binaya ait gerekli önlemler alınabilir. Ülkemizde enerji miktarının %30’unu konutlarda kullanılmaktadır.Bu sebeble oturduğumuz dairelerde harcadığımız enerji azımsamayacak derecede çoktur. Bunu Verimli kullanabilmek için mutlaka Enerji kimlik belgesi almamız gerekir. Binanızın ısı kaybını ölçmek için dış cephelerden Termal Kamera ile yapımızın öğrenmeliyiz. Firmamız Termal kamera hizmeti uzman ekiplerce verilmekte ve yapıya ait detaylı rapor sunmaktadır. Konutlarda/Meskenlerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı ısınmadan kullanmaktayız. Binanın ısınmasını etkileyen unsurlardan en önemlisi binanın dış cepheleridir. Binanın dış cephelerinde ne kadar ısı kaybı yaşandığını da termal kamera ile ölçmek mümkün. EKB belgesinde daha iyi bir enerji performansına sahip olmak için termal kamerayı dikkate alarak ekb sertifikasını hazırlamaktayız.

Binalarda EKB ne işe yarar ?

EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır ?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanızın en kısa zamanda Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir ?

Vergi indirimleri, alım satımlarda dairenin değer kazanımı ve yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir ?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Hesaplama ?

Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapının m2’ye göre yapılır. Yada mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için enerji kimlik belgesi fiyatı daire bazında da verilebilir.

EKB Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Hangi Aşamada Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Gereklidir? Binamın Enerji Kimlik Belgesini ne zaman ve kimlerden almalıyım?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Dışında Kalır?

Aşağıda belirtilen yapılara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır:

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
 • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımına Hangi Binalar Giriyor?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat kabul özelliği taşımaktadır.

Yeni Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binaların), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Binamızın Enerji Kimlik Belgesinde görünen enerji performansı en az hangi değerde olmalıdır?

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahip olmuşlardır. Yönetmeliğin 27. maddesinin beşinci fıkrası:

“(Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.” demektedir. Sonuç olarak, yeni binalar asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olması gerekirken mevcut binalar A~G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olabilirler.

Hazırladığımız EKB'ler

 • Daire
 • Otel
 • Apartmanlar
 • Ofis/Sanayi Yapıları
 • İş Yerleri
 • Avm
 • Hastane

Bize Yazın